Batman Portal

Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Olacak

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada birimlerine alınmak üzere 13 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları batman portal sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık):

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler ve genel şartlar aranır.

NİTELİK KODUUNVANIADETCİNSİYETÖĞRENİMKPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLER
KG 01Koruma ve Güvenlik Görevlisi3ErkekÖn lisansKPSS P93-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak,
-167 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 den fazla, 13 den az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
DP 01Destek Personeli (Temizlik)5ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P94-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
DP 02Destek Personeli (Temizlik)3KadınOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P94-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
T 01Teknisyen1ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P94-Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım bölümünden mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
T 02Teknisyen1ErkekOrtaöğretim (Lise ve Dengi)KPSS P94-Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü alanından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-Mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) GÖREV TANIMI:
1- Yemekhanedeki bulaşıkları yıkamak, bulaşıkhanenin ve yemekhanenin düzenli, temiz olmasını sağlamak,
2- Çalışma öncesi ve sonrası yemekhaneyi, bulaşıkhaneyi ve bulaşıkhanedeki makineleri temizlemek, günlük bakımlarını yapmak ve eksiklerini gidermek,
3- Çöplerin düzenli depolanmasını sağlamak, günlük depolanan çöpleri her gün kurum dışındaki çöp konteynerine dökmek,
4- Daima disiplinli, hızlı ve çalışkan olmak,
5- Kendisine verilebilecek görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
6- Çalışırken yemekhane hijyen ve güvenlik kurallarına ve standartlarına uymak,
7- Satın alma biriminden yemekhaneye gelecek malların taşınmasına yardım etmek,
8- Yemekhanede; tabakların, kaşık ve çatalların, bardakların ve diğer malzemelerin, doğru yerde istiflenmiş temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
9- Yemekhane tezgâh ve dolaplarının malzeme depolama alanlarının temiz olmasını sağlamak,
10- Yemekhane kapanmadan önce ertesi güne tezgâhlarda bulaşık yemek artıklarını bırakmamak şartı ile tüm kontrollerini yapmak,
11- Kurumda kapalı mekanların ana girişi dahil odalar, toplantı salonları çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
12- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
13- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
14- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
15- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak,
16- Bunun gibi benzeri hizmetleri talep edildiğinde yapmak.

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) BAŞVURU İŞLEMLERİ

İlgililerin, 10 Şubat (10:00) – 25 Şubat (18:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Teknisyen pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK Uzun Vade Hizmet Dökümünün “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
“Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ